Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE SKLEP.CUKIERNIAURBANSCY.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl zwany dalej „sklepem internetowym” jest własnością firmy Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Piekarnia „Urbańscy” Anna Urbańska z siedzibą ul. Przemysłowa 14, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521000703, REGON 070475881, email: skleponline@cukierniaurbanscy.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną przez sklep internetowy, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym zasady składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za towary jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl oraz pobrać jego tekst. Regulamin jest na wskazanej wyżej stronie stale dostępny.

 

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć jak wskazano poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl własności firmy Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Piekarnia „Urbańscy” Anna Urbańska z siedzibą ul. Przemysłowa 14, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521000703, REGON 070475881, email: skleponline@cukierniaurbanscy.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Sprzedawca – Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Piekarnia „Urbańscy” Anna Urbańska z siedzibą ul. Przemysłowa 14, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521000703, REGON 070475881
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę lub dokonująca czynności zmierzających do jej zawarcia w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl, której to działania nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę lub dokonująca czynności zmierzających do jej zawarcia w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl, w związku z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy lub czynności wynika, że ani umowa ani czynności nie mają dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego we wpisie do właściwego rejestru.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę lub dokonuje czynności zmierzające do jej zawarcia w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl;
 4. Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca, który zawarł ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl lub który za pośrednictwem witryny internetowej tego sklepu wykonywał czynności zmierzające do zawarcia umowy;
 5. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma oferowana przez sprzedawcę w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl, która w danym momencie może być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sieci Internet;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru od sprzedawcy w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl poprzedzone podaniem wymaganych danych w formularzu zamówienia;
 7. Koszyk – funkcja aplikacji obsługującej sklep internetowy, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary będące przedmiotem zamówienia, w której istnieje możliwość modyfikacji, co do umieszczonych tam towarów, a w szczególności co do ich rodzaju i ilości przy czym sprzedawca nie ma wpływu na zawartość koszyka.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru od sprzedawcy w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl złożone po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu
 9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dobrowolne podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych Klienta oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 kodeksu cywilnego zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl.
 11. Umowę o dzieło – umowę o dzieło w rozumieniu przepisu art. 627 kodeksu cywilnego zawartą na wykonywanie przez sprzedawcę tortów na zamówienie i innych towarów wykonywanych przez sprzedawcę posiadających cechy indywidualne według zamówienia Klienta;
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana lub zawarta w ramach sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem sieci internet w związku z działalnością sklepu internetowego pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl
 14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w szczególności Umowa Sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

 

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług sklepu internetowego, niezbędne są:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, dla przykładu mogą to być przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
 • posiadanie poczty elektronicznej
 • włączona obsługa plików cookies;
 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aby zminimalizować to ryzyko Klient powinien korzystać z bieżąco aktualizowanych programów antywirusowych i innych podobnych aplikacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci internet. Sprzedawca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich posługujących się oprogramowaniem wykorzystywanym do celów niezgodnych z prawem (przejmowanie kont, pozyskiwanie danych osobowych i inne podobne działania).

 

IV. PROCEDURA ZMIERZAJĄCA DO ZAWARCIA UMOWY I ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia niektórych towarów umieszczonych na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy mają charakter poglądowy i w rzeczywistości wygląd towarów może nieznacznie różnić się od tych wydanych Klientowi. Jest to spowodowane tym, że niektóre towary wykonywane są ręcznie przez pracowników sprzedawcy. Sprzedawca dokłada jednak należytej staranności, aby towary wydawane Klientom odpowiadały wizerunkom przedstawionym na zdjęciach.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy uruchomić stronę internetową pod adresem witryny internetowej http://www.sklep.cukierniaurbanscy.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów poprzez kliknięcie na właściwą ikonę towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Komunikaty, opisy i instrukcje dostępne są wyłącznie w języku polskim. Wybór zamawianych przez Klienta towarów dokonywany jest poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”. Ilość sztuk wybranego towaru przed umieszczeniem w koszyku może być zwiększana i zmniejszana za pomocą opcji oznaczonych jako „plus” i „minus”.
 3. Ikona koszyka znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Umieszczenie kursora na ikonie koszyka powoduje wyświetlenie okna z informacją o zawartości koszyka i kolejnymi opcjami „zobacz koszyk”, „zamówienie”. Kliknięcie w ikonę koszyka powoduje skierowanie do koszyka i dostęp do opcji formy płatnej wysyłki lub opcji bezpłatnego odbioru towaru pod wskazanymi adresami. Widoczna jest również opcja „przejdź do płatności”. Dostępna formą płatności jest przelew realizowany za pośrednictwem platformy „przelewy24”.
 4. Kliknięcie opcji „przejdź do płatności” powoduje skierowanie do formularza z danymi Klienta niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podanie danych oznaczonych czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Bez podania tych danych nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Prawidłowe wypełnienie danych powoduje wyświetlenie opcji „kupuję i płacę”.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Z momentem kliknięcia opcji „kupuję i płacę” wygenerowane zostanie potwierdzenie zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy.
 1. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane klientowi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest uprzednie zaakceptowanie w całości ze strony Klienta niniejszego regulaminu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca w ramach sklepu internetowego zaprasza do zawarcia umowy sprzedaży tortów, które wykonywane są przez firmę sprzedawcy. Zakup tortu następuje według procedury określonej w ramach niniejszego paragrafu z tym, że klient zobowiązany jest do wybrania ustalonej z góry przez sprzedawcę m.in. opcji smaku i rozmiaru tortu(oraz ewentualnych innych dodatków). Torty wydawane są zgodnie z kalendarzem dostępnym w opcji „data dostarczenia”. W opcji tej kolorem szarym oznaczone są dni miesiąca kiedy tort jest dostępny. Ustalenie daty dostarczenia polega na kliknięciu przez Klienta w datę oznaczoną kolorem szarym w kalendarzu.
 5. Sprzedaży towarów w ramach działalności sklepu internetowego odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Do sprzedaży tortów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o dziele. Kupujący dokonując zamówienia tortu ma obowiązek przyjęcia wykonanego tortu i zapłaty ceny. Tort wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta.

 

V. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl. Płatność za towary w ramach sklepu internetowego następuje tylko i wyłącznie online. Płatności dokonywane są zgodnie z odrębnym regulaminem wskazanego wyżej podmiotu.
 2. Ceny w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar powiększona o koszty przesyłki. Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego o cenach towarów i opłatach z tytułu wysyłki w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, jak również w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
 • Wysyłka kurierem zgodnie z aktualnymi opcjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego i stosownie do odrębnego regulaminu świadczenia usług przez firmę kurierską;
 • Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym według opcji wskazanych przez sprzedawcę w ramach strony internetowej sklepu internetowego;
 1. Odbiór o którym mowa w pkt. 5b następuje na koszt Klienta;
 2. W przypadku opisanym w pkt. 5c płatność następuje tylko i wyłącznie przelewem elektronicznym w sposób określony powyżej;
 3. Odbiór osobisty tortu o którym mowa w pkt. 5b następuje w godzinach 10:00 – 16:00;
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, przelewy24.pl
 • Płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym sprzedawcy
 • Przy transakcji za pośrednictwem firmy przelewy24.pl, płatność może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z poniższych metod:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 • Płatności elektroniczne PayPal;
 • Płatność kartą płatniczą;
 • Przelewem online;
 • Płatności za sprawą kodu BLIK;

Realizacja zamówienia dokonywana jest od razu po zaksięgowaniu płatności. Wyjątkiem jest dokonywanie płatności za sprawą przelewu. Wtedy zamówienie wysyłane jest w najszybszym możliwym czasie po weryfikacji dostarczenia środków na konto (do max 48 h). Wyjątek stanowią dni (piątek- niedziela), kiedy przelewy w systemie Elixir mogą być zaksięgowane z opóźnieniem ze względu na, że są księgowane wyłącznie w dni robocze.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami i zostało to utrwalone na piśmie co najmniej w formie dokumentowej (mail, wiadomość SMS).

Nadanie towaru przy opcji wysyłki kurierem następuje w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli Klient nie odbierze tortu w terminie wskazanym w zamówieniu sprzedawca przechowa tort do kolejnego dnia roboczego. Jeżeli odbiór tortu nie nastąpi do godz. 16:00 kolejnego dnia roboczego, to sprzedawca zutylizuje tort. W opisanej sytuacji Klient w pierwszej kolejności zobowiązany jest do powiadomienia sprzedawcy o niemożności odbioru tortu zgodnie z umową. Klient w opisywanej sytuacji nie może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty za tort. Z chwilą utylizacji zlecenie zostanie uznane za wykonane.

 VI. NARUSZENIE REGULAMINU I JEGO SKUTKI

 1. sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient lub Usługobiorca:
 • a)podał w którymkolwiek formularzu zamieszczonym na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • b)dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów lub sprzedawcy;
 • c)dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię sprzedawcy;
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń zabezpieczonych w odpowiedni sposób w oprogramowanie antywirusowe;
 • niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na stronie internetowej sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla sprzedawcy;
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.
  • Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia ze strony internetowej sklepu internetowego bez zgody Klienta treści niedozwolonych przez prawo, naruszających prawa osób trzecich i prawa sprzedawcy
  • Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej likwidacji konta Klienta (bez jego zgody) i jego zablokowania w sytuacji stwierdzenia, że Klient wykorzystuje konto lub stronę internetową sklepu internetowego do celów niezgodnych z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób godzący w prawa sprzedawcy.
  • Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy sprzedaży towaru z Klientem, który korzystając ze strony internetowej sklepu internetowego narusza postanowienia niniejszego regulaminu, narusza porządek prawny lub wykorzystuje stronę internetową dla celów do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności godzących w dobre imię i interesy sprzedawcy.

VII. ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do podejmowania działań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
 3. Ewentualne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego i skutki takiego stanu rzeczy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamacje kierowana jest w takiej samej formie w jakiej wystąpił Klient

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gdy sprzedane towary są:
 • a)rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b)rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,
 • c)rzeczami dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: osobiście lub pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 14, 34-200 Sucha Beskidzka lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej skleponline@cukierniaurbanscy.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli przedmiotem umowy była sprzedaż rzeczy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić tę rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Usługodawcy: ul. Przemysłowa 14, 34-200 Sucha Beskidzka.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

 

IX. REKLAMACJA 

 1. Umową Sprzedaży i umową dzieła objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.
 3. Klientowi przysługuje trzy-dniowy termin na zgłoszenie Sprzedawcy reklamacji. Bieg terminu na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna się:
  • przypadku Produktów pakowanych (paczkowanych) od dnia doręczenia produktu
  • pozostałych Produktów spożywczych (nieposiadających oryginalnego opakowania) od daty otrzymania Produktu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazane adresy sprzedawcy.
 5. Przy składaniu reklamacji Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i adresowych (imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym) dokładnego opisania przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także  dołączenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę w postępowaniu reklamacyjnym.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt zwrotu związanego z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Usługobiorców uzyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczono w Polityce Prywatności, do której Klienci  mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego (dolna część strony głównej)

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument:
 1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 2. ma prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE.L Nr 165, str. 1), Klient ma prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy sprzedawcy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin oraz Umowy Sprzedaży i Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedawcy.